O wydawnictwie

Zasady ogłaszania prac

1.        Autorzy otrzymują potwierdzenie nadesłania pracy.
2.        Przyjęcie do druku następuje w oparciu o opinię dwóch Recenzentów. Zarówno Recenzenci jak i Autorzy pozostają wzajemnie nieznani. Recenzentom nie podaje się ośrodka skąd pochodzi praca. Praca może być zwrócona Autorowi z propozycją przeredagowania zgodnie z uwagami Recenzentów. Prace nieprzyjęte Redakcja odsyła Autorom wraz z recenzjami.
3.        Redakcja zastrzega sobie możliwość dokonywania niezbędnych poprawek i skrótów bez porozumienia się z Autorem.
4.        Warunkiem druku pracy jest odesłanie podpisanej korekty szczotki z dokonanymi poprawkami wyłącznie błędów drukarskich.
5.        Za wydrukowane prace (z wyjątkiem prac zamówionych) nie są wypłacane honoraria.
6.        Prace nie odpowiadające regulaminowi zostaną zwrócone Autorom bez rozpatrzenia merytorycznego.

Vanefist Neo


Zasady przygotowywania prac do druku:


1.       Prace należy nadsyłać na adres Redakcji w trzech egzemplarzach, pisanych jednostronnie, na arkuszach w formacie A-4, z użyciem prostej czcionki (12 pkt.) Redakcja zachęca Autorów do przysyłania tekstu pracy na dyskietce z zaznaczeniem użytego edytora.
2.     Maszynopis pracy powinien być wyraźny a znaczenie użytych skrótów powinno być objaśnione bezpośrednio po ich wprowadzeniu.
3.        Na pierwszej stronie należy podać:
a.        tytuł pracy wraz z jego tłumaczeniem na język angielski,
b.        imiona i nazwiska autorów,
c.        nazwę jednostki (klinika, zakład, oddział, np. Z Oddziału … ),
d.        imię i nazwisko kierownika,
e.        adres do korespondencji (także telefon, fax, e-mail),
f.         streszczenie i dodatkowe słowa kluczowe w wersji polskiej i angielskiej.
4.      Tekst pracy oryginalnej powinien być podzielony na: Wstęp, Materiał i Metody, Wyniki, Omówienie, Wnioski, Piśmiennictwo.
5.       Ryciny należy dołączyć oddzielnie w postaci wydruku z drukarki laserowej, a w przypadku zamieszczania zdjęć – fotografię czarno-białą.
6.       Ryciny i tabele należy zamieścić na osobnych stronach (nie w tekście pracy) wraz z tytułem oraz jego angielskim tłumaczeniem.
7.       Alfabetyczny wykaz piśmiennictwa należy przygotować zgodnie z konwencją międzynarodową, skróty według (Index Medicus), oraz kolejno rok, tom, stronę, a w przypadku książek nazwę firmy wydawniczej, miejsce i rok wydania. Każdą pozycję podać w osobnej linii. W przypadku piśmiennictwa w wykazie należy podać: nazwisko Autora/Autorów, inicjały Imion. W przypadku większej niż 4 liczby Autorów, należy podać pierwszych trzech z dopiskiem „i wsp.” (gdy cytowana praca w języku polskim) lub „et al.” (w języku angielskim), a następnie pełny tytuł pracy.
8.        Np.: 10. Autor A., Autor B., Autor C. et al. (lub i wsp.): Pełny tytuł pracy. Przegl. Lek. 1996, 53, 3.
9.        Należy dołączyć oświadczenie wraz z podpisami wszystkich autorów oraz kierownika, że praca nie była dotychczas publikowana. Podpis kierownika jest równoznaczny ze zgodą na opublikowanie.
10.   Po akceptacji do druku prawa autorskie zostają przekazane przez Autorów – Redakcji Przeglądu Lekarskiego.

wszystko o diecie 1000 kalorii